O programie

Zasady i warunki programu 500 Plus

Rządowy program Rodzina 500 Plus ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka. Program w swoim założeniu poza poprawą sytuacji polskich rodzin ma również za zadanie przyczynić się do zwiększenia dzietności. Aktualnie współczynnik dzietności w Polsce wynosi 1,3 urodzeń na kobietę, a dla porównania w 1983 roku wynosił 2,42. Wysokość zasiłku została ustalona na kwotę 500 zł miesięcznie


Dla kogo przeznaczony jest program 500 Plus

Prawo do świadczeń wychowawczych będzie przysługiwać na dziecko, rozumiane jako: dziecko własne dziecko małżonka dziecko przysposobione (adoptowane) dziecko znajdujące się pod opieką prawną do czasu ukończenia przez nie 18-stego roku życia. Świadczenie będą mogli pobierać: rodzice, jeden rodzic, opiekunowie prawni i faktyczni opiekunowie.

Świadczenie nie będzie przysługiwać w przypadku, gdy: dziecko jest w związku małżeńskim, dziecko znajduje się w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie lub jest pod opieką zastępczą, dziecko posiada prawo do świadczenia na własne dziecko,  na dziecko przysługuje świadczenie rodzinne za granicą (wyjątek: gdy umowy dwustronne lub przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mówią inaczej)


Kryterium dochodowe programu 500 Plus

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na miesiąc, na drugie i każde kolejne dziecko będzie wypłacane bez względu na wysokość dochodu na członka rodziny. Istnieje jednak możliwość uzyskania świadczenia na pierwsze dziecko, w przypadku, gdy: dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł.,  dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1 200 zł, a przynajmniej jedno z dzieci jest osobą niepełnosprawną Dziecko niepełnosprawne tj. dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 lat, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wg przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wyżej opisane zasady nie są ustalona na zawsze. Wysokość dochodów uprawniających do otrzymywania świadczenia będzie weryfikowana przez Radę Ministrów w oparciu o badania Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Ocena będzie prowadzona, co dwa lata i w przypadku uzasadnionych przesłanek kwoty zostaną zmienione.Do dochodu rodziny wliczane są wpływy z następujących źródeł:

przychody podlegające opodatkowaniu w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszone o koszty uzyskania przychodu, podatki, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (gdy podlegają pomniejszeniu), zadeklarowane przez podatnika w ubiegłym roku podatkowym faktyczne przychody z tytułu umów dzierżawy, najmu, podnajmu, itp., zmniejszone o zryczałtowany podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, dochody opodatkowane podatkiem tonażowym z tytułu części dochodów osiąganych przez przedsiębiorców żeglugowych używających statków handlowych, dochody z gospodarstw rolnych opodatkowane podatkiem rolnym, dochody uzyskiwane w innych krajach pomniejszone o zapłacone za granicą Polski podatki dochodowe i składki na ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, dochody z tytułu świadczeń rodzinnych, dochody niepodlegające opodatkowaniu lub zwolnione z podatku w oparciu o przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. renty, emerytury, świadczenia pieniężne, ryczałt energetyczny, dodatki kombatanckie, zasiłki chorobowe, alimenty na rzecz dzieci czy stypendia doktoranckie). Dochód rodziny oznacza sumę dochodów jej członków, a dochód na członka rodziny oznacza w tym przypadku przeciętny miesięczny dochód członka rodziny, osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, za który przyznawane jest świadczenie wychowawcze. Jeśli w trakcie pobierania świadczenia nastąpi zmiana uzyskiwanego dochodu mająca wpływ na prawo do świadczenia, należy najpóźniej w ciągu 14 dni powiadomić o tym fakcie organ wypłacający. W przypadku gdy na skutek zwiększonego dochodu nastąpi utrata prawa do świadczenia, zasiłek nie będzie przysługiwał od następnego miesiąca po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.


Finansowanie programu 500 Plus

Świadczenia wychowawcze w ramach programu 500+ i wszystkie koszty związane z ich wypłatą oraz obsługą finansowane będą z budżetu państwa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wysokość dotacji i koszty wypłat będą określane przez ustawę budżetową za dany rok. Ustawa budżetowa na 2016 r. będzie uwzględniała wartość wszystkich świadczeń oraz wysokość kosztów ich obsługi. Organy odpowiedzialne za realizację zadań dotyczących wypłaty świadczeń (wójt, burmistrz, prezydent miasta, marszałek województwa) będą sporządzać i przekazywać sprawozdania rzeczowo - finansowe z wykonywania swoich zadań.